Regulamin

Niniejszy Regulamin jest umową między Klientem a Secretclaims Ltd. (Secretclaims) jako operatorem strony internetowej www.secretclaims.com i www.Secretclaims.com. Umowa reguluje warunki, na których Secretclaims oferuje informacje, oprogramowanie i usługi na swojej stronie internetowej. Usługi Secretclaims są oferowane tylko w przypadkach, gdy Klient zaakceptował niniejszy Regulamin i Politykę prywatności.

1. Terminologia

1.1 „Umowa”: umowa między Klientem a Secretclaims, która została zawarta po przeczytaniu i zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu i Polityki prywatności.

1.2 „Secretclaims”: Secretclaims Ltd. Zarejestrowana spółka na Węgrzech. Adres prawny: 1123 Budapeszt, Alkotás utca 51 / B 5 em. Węgry.

1.3 „Pełnomocnictwo”: dokument, w którym Klient, z zastrzeżeniem zawartych w nim warunków, nieodwołalnie przenosi własność roszczenia na Secretclaims i upoważnia jeden z podmiotów stowarzyszonych lub partnerów Secretclaims do działania w imieniu i reprezentowania Klienta.

1.4 „Roszczenie”: każde roszczenie wobec linii lotniczej o odszkodowanie pieniężne zgodnie z prawem do odszkodowania w rozumieniu rozporządzenia europejskiego 261/2004.

1.5 „Klient”: osoba fizyczna i/lub grupa osób podróżujących razem reprezentowana przez osobę, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i Politykę prywatności.

1.6 „Odszkodowanie”: całkowita kwota pieniężna do zapłaty przez linię lotniczą na podstawie orzeczenia sądowego lub decyzji innego upoważnionego organu lub oferowana jako płatność przez linię lotniczą, wynikająca z wszelkich działań podjętych przez Secretclaims w związku z roszczeniem. W celu uniknięcia wątpliwości, odszkodowanie za lot nie obejmuje żadnych płatności ani zwrotów kosztów obsługi prawnej, kosztów porad prawnych, opłat sądowych, kosztów windykacji, odsetek itp., które to płatności należeć będą wyłącznie do Secretclaims.

1.7 „Rozporządzenie 261/2004”: rozporządzenie europejskie 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące odszkodowania i pomocy pasażerom w przypadku odmowy przyjęcia na pokład oraz odwołania lub dużych opóźnień lotów.

1.8 „Kalkulator rekompensaty”: strona witryny www.Secretclaims.com lub www.secretclaims.com, na której każdy Klient może obliczyć prawdopodobieństwo otrzymania i możliwą kwotę odszkodowania. Kwota odszkodowania wskazana na stronie końcowej formularza nie jest prawnie wiążąca i nie stanowi oferty zawarcia umowy.

1.9 „Prowizja od roszczeń dla Secretclaims”: prowizja odejmowana od kwoty odszkodowania wypłacanego przez linię lotniczą.

2. Umowa

2.1 Zaznaczając pole z Regulaminem i Polityką prywatności, Klient wyraża zgodę, w pełni akceptuje i zobowiązuje się do działania zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.

2.2 Zawierając Umowę z Secretclaims, Klient zapewnia, że jest upoważniony i posiada zdolność prawną do zawarcia Umowy we własnym imieniu oraz w stosownych przypadkach w imieniu swoich współpasażerów. Podpisując pełnomocnictwo lub formularz cesji, Klient zapewnia, że jest upoważniony i posiada zdolność prawną do podpisywania dokumentów w swoim własnym imieniu i w stosownych przypadkach w imieniu swoich niepełnoletnich współpasażerów.

2.3 Jeśli Klient otrzyma jakiekolwiek bezpośrednie płatności lub jakiekolwiek inne odszkodowanie od danej linii lotniczej po zawarciu umowy, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Secretclaims. Takie płatności będą uważane za rekompensatę za lot i uprawniają Secretclaims do otrzymania prowizji.

2.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują węgierskie przepisy dotyczące PTK .

3. Umowa

3.1 Po wypełnieniu wszystkich pól na stronie „Kalkulator rekompensaty”, wyrażeniu zgody na Regulamin i Politykę Prywatności oraz przesłaniu formularza do naszego systemu, Klient składa prawnie wiążącą ofertę na umowę z Secretclaims. Umowa obowiązuje tylko wtedy, gdy Secretclaims zgodzi się dochodzić Roszczenia Klienta.

3.2 Klient gwarantuje, że Roszczenie nie zostało przeniesione na osobę trzecią i nie toczy się żaden spór prawny między Klientem a linią lotniczą w tej samej sprawie. Po podpisaniu Pełnomocnictwa, Klient zgadza się nie zatrudniać innych stron w celu dochodzenia Roszczenia ani nie przekazywać go nikomu poza Secretclaims. Wszelkie istniejące zlecenia lub zadania, jeśli takie istnieją, muszą zostać anulowane przed podpisaniem Pełnomocnictwa.

3.3 Umowa wygasa, gdy:

3.3.1 Odszkodowanie zostało w całości wpłacone przez linie lotnicze do Secretclaims, a uzgodniona część Odszkodowania została przekazana klientowi po odjęciu wszystkich obowiązujących opłat,

3.3.2 Linia lotnicza wypłaciła Klientowi pełne Odszkodowanie, a Klient zapłacił Prowizję Secretclaims , lub

3.3.3 Secretclaims ustalił, że Roszczenie nie będzie dochodzone po przeprowadzeniu dogłębnej analizy sprawy i poinformował Klienta, że takie Roszczenie nie będzie dochodzone.

3.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że wyłączną decyzją Secretclaims jest zaakceptowanie każdej oferty ugody.

3.5 Klient ponosi odpowiedzialność za dokładność informacji podanych w przypadku roszczeń złożonych w imieniu strony trzeciej.

3.6 Odpowiedzialność Secretclaims jest wykluczona, jeśli Klient podał fałszywe, niedokładne lub niekompletne informacje, szczególnie jeśli informacje strony trzeciej zostały przekazane bez zgody strony trzeciej.

3.7 Klient ponosi odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z niedokładnych, fałszywych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd informacji.

3.8 Secretclaims zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usługi w całości lub w części.

4. Usługi

4.1 Secretclaims dba o skuteczne egzekwowanie odszkodowania dla pasażerów lotniczych na podstawie rozporządzenia europejskiego 261/2004.

4.2 Aby zabezpieczyć odszkodowanie od linii lotniczej, Secretclaims wykorzysta informacje z baz danych lotów i spróbuje dojść do porozumienia z linią lotniczą poza salą sądową. Jeżeli wysiłki Secretclaims zmierzające do przyznania odszkodowania Klientowi okażą się nieskuteczne, Secretclaims może zalecić Klientowi zatrudnienie prawnika od kontraktów, który mógłby odzyskać odszkodowanie.

4.3 Kwota rekompensaty obliczona w kalkulatorze internetowym Secretclaims nie jest prawnie wiążącą ofertą dla umowy. Cena usług Secretclaims jest odejmowana od kwoty odszkodowania wypłaconego przez linię lotniczą w przypadku skutecznego dochodzenia roszczenia.

4.4 Aby skutecznie dochodzić Roszczenia, Secretclaims potrzebuje podpisanego przez Klienta Pełnomocnictwa, które jest również cesją roszczeń, które Klient może przesłać do Secretclaims za pośrednictwem formularza internetowego, e-mailem lub pocztą.

4.5 W przypadku nieprawidłowych informacji i nieuczciwych działań, takich jak złożenie nieważnego lub sfałszowanego podpisu, Secretclaims zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszym ustępem, Klient nie będzie miał żadnego prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

5. Płatność i prowizja

5.1 Secretclaims otrzymuje prowizję tylko wtedy, gdy roszczenie zostanie skutecznie rozwiązane. W przypadku braku rekompensaty dla Klienta, Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za wysiłki i usługi Secretclaims.

5.2 Prowizja oparta na sukcesie Secretclaims wynosi 25% (z VAT), która jest odliczana od całkowitej kwoty odszkodowania przyznanego przez linię lotniczą. W przypadkach, w których Klient jest kierowany do Secretclaims przez partnera zewnętrznego, stawka może być inna, jak określono w Regulaminie partnera.

5.3 W przypadku postępowania sądowego, na którym Klientowi przyznano tylko część odszkodowania, Secretclaims odejmuje swoją prowizję tylko od tej kwoty, a nie od pełnej kwoty, o którą wystąpiono przed sądem.

5.4 Secretclaims jest zobowiązany do przeniesienia pozostałej część odszkodowania otrzymanego od linii lotniczych na klienta w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o rachunku bankowym od klienta.

5.5 Klient jest zobowiązany do udostępnienia danych bankowych Secretclaims, aby transakcja mogła zostać wykonana. Wszystkie płatności będą wysyłane w EUR lub w walucie, w której płatność wpłynęła do Secretclaims. Secretclaims mogą potrącić koszty transakcji z otrzymanego odszkodowania oprócz prowizji opartej na wygranej.

5.6 W przypadku otrzymania pełnego odszkodowania przez Klienta, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania prowizji Secretclaims. Jeżeli po otrzymaniu umowy Klient otrzyma od linii lotniczej jakiekolwiek bezpośrednie płatności lub jakiekolwiek inne odszkodowanie, będzie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Secretclaims o tym.

5.7 Jeśli Klient złożył roszczenia w imieniu osób innych niż Klient, wówczas Secretclaims przyjmuje, że Klient ma nieodwołalne upoważnienie od osób fizycznych na otrzymywanie wypłat odszkodowań w ich imieniu.

5.8 Secretclaims jest uprawniony do zachowania pełnej kwoty odszkodowania otrzymanego od linii lotniczej, jeśli klient jest nieosiągalny za pośrednictwem podanych danych kontaktowych lub jeśli klient nie odpowiada lub jeśli klient nie poda danych do przelewu. Nieodebrane odszkodowanie staje się własnością Secretclaims po 180 dniach od daty płatności przez linię lotniczą.

5.9 Secretclaims nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego konta bankowego podanego przez klienta. Secretclaims nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy tego rodzaju.

5.10 Jeżeli linia lotnicza pokryje roszczenie wynikające z umowy wraz z dodatkowymi kosztami, łączna kwota dodatkowych kosztów będzie własnością Secretclaims.

6. Prawa i obowiązki klienta

6.1 Klient ma prawo do odwiedzania stron w witrynie Secretclaims i składania ofert zawarcia umowy z Secretclaims.

6.2 Klient ma prawo do otrzymania informacji o stanie swojego roszczenia za pośrednictwem swojego profilu użytkownika na stronie internetowej.

6.3 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę swojej nazwy użytkownika i hasła przed osobami trzecimi. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Secretclaims, jeśli nastąpi naruszenie jego prywatności na stronie, aby Secretclaims mogło podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia konta.

6.4 Klient jest zobowiązany do pomocy w dochodzeniu roszczenia w takich działaniach, jak przekazanie Secretclaims informacji dotyczących jego lotu, biletów, rezerwacji. Klient jest zobowiązany do przekazania każdej odpowiedniej informacji, która może wpłynąć na jego roszczenie. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Secretclaims, jeśli linia lotnicza spróbuje skontaktować się z nim bezpośrednio lub wyśle mu kupon jako formę odszkodowania.

6.5 Po zawarciu umowy z Secretclaims Klient jest zobowiązany nie korzystać z usług innych firm lub agentów, którzy oferują takie same usługi jak Secretclaims. Klient zobowiązany jest nie podejmować dalszych indywidualnych działań przeciwko linii lotniczej. Jeśli Klient chce podjąć takie działanie, może to nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Secretclaims.

7. Prawa i obowiązki Secretclaims

7.1 Secretclaims ma prawo odmówić zawarcia umowy z klientem, który skierował wniosek do Secretclaims.

7.2 Regulamin i Polityka prywatności mogą zostać zmienione w dowolnym momencie przez Secretclaims. Secretclaims ma obowiązek powiadomić wszystkich Klientów i użytkowników o zmianach, publikując informacje o zmianie w widocznym miejscu na stronie internetowej i dając Klientom 30 dni na odnotowanie zmian.

7.3 Secretclaims zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej dla użytkowników, a także do modyfikacji lub zakończenia niektórych swoich usług.

7.4 Secretclaims zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta, jeśli Klient naruszy swoje obowiązki określone w punkcie 6. Regulaminu.

8. Prawo konsumenta do rezygnacji i anulacji

8.1 Każdy Klient, który zawarł umowę z Secretclaims, ma prawo do odwołania usług bez konieczności podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Rezygnacja może zostać przesłana do Secretclaims w dowolnej formie pisemnej (list, e-mail) i nie musi być formalna.

8.2 Klient nie ma prawa wypowiedzieć umowy, jeżeli umowa została wykonana w całości lub w części.

8.3 W przypadku, gdy Klient chce odwołać usługi Secretclaims po upływie 14-dniowego okresu anulowania, zostanie naliczona opłata za spóźnioną rezygnację w wysokości 60 EUR (z VAT) w celu rekompensaty poniesionych kosztów.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Regulamin podlega prawu węgierskiemu, we wszystkich przypadkach zastosowanie ma właściwość sądu w Budapeszcie.

9.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu będzie lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność pozostałych postanowień.

9.3 Prawa i obowiązki w pełni lub częściowo związane z każdym zgłoszonym Roszczeniem mogą być przenoszone bez ograniczeń przez Secretclaims na dowolny podmiot i osoby trzecie.

9.4 Wersja angielska niniejszego Regulaminu będzie obowiązywać w przypadku niezgodności z jakąkolwiek inną wersją językową.

9.5 Zasady przetwarzania danych osobowych są określone w Polityce prywatności.

Ostatnia zmiana: 01.12.2018