Услови

Ови Услови и одредбе представљају уговор између Клијента и Secretclaims Ltd. (Secretclaims) као оператера веб локација www.Secretclaims.com и www.Secretclaims.com.

Уговор регулише услове под којима Secretclaims нуди информације, софтвер и услуге на својој веб страници. Услуге Secretclaims нуде се само у случајевима када је корисник прихватио ове Услове и одредбе и Политику приватности.

1. Терминологија

1.1. "Уговор": уговор између Клијента и Secretclaims, који је закључен након што је Клијент прочитао и прихватио Услове и одредбе и Политику приватности.

1.2. "Secretclaims": Secretclaims Ltd. Unit 65968, PO Box 6945, London, W1A 6US.

1.3. "Пуномоћ": документ којим Клијент, у складу са садржаним условима и одредбама, неопозиво преноси власништво над захтевом на Secretclaims и овлашћује једно од повезаних друштава или партнера компаније Secretclaims да поступа у име Клијента и да га заступа.

1.4. "Захтев": било који захтев против авио-компаније за новчану надокнаду у складу са правом на надокнаду према европској Уредби 261/2004.

1.5. "Клијент": појединац и/или група појединаца који путују заједно, а које заступапојединац који је прихватио ове Услове и одредбе и Политику приватности.

1.6. "Надокнада": укупан новчани износ који ће авио-компанија платити у складу са судском налогом или одлуком другог овлашћеног органа или која је понуђена као уплата од стране авио-компаније, проистекла из било каквих радњи које је предузела компанија Secretclaims у вези са захтевом. Како би се избегла свака сумња, надокнада за лет не укључује било какве исплате или надокнаде адвокатских трошкова, трошкове правног саветовања, судске таксе, трошкове наплате, камате или слично, које исплате припадају искључиво компанији Secretclaims.

1.7. "Уредба 261/2004": европска Уредба 261/2004 Европског парламента и Савета од 11. фебруара 2004. којом се утврђују општа правила за надокнаду и помоћ путницима у случају ускраћеног укрцавања и отказивања или дужих кашњења летова.

1.8. "Калкулатор надокнаде": страница на веб страници www.Secretclaims.com или www.Secretclaims.com где сваки Клијент може да израчуна вероватноћу и могући износ надокнаде. Износ надокнаде приказан на крајњој страници обрасца није правно обавезујући и не представља понуду за уговор.

1.9. "Провизија компаније Secretclaims": провизија одбијена од износа надокнаде коју је платила авио-компанија.

2. Уговор

2.1. Кликом на поље са Условима и одредбама и Политиком приватности, Клијент се слаже, у потпуности прихвата и обавезује се да делује у складу са Условима и одредбама и Политиком приватности.

2.2 Закључењем Уговора са компанијом Secretclaims, Клијент гарантује да је овлашћен и да има законску способност да закључи Уговор у своје име и, где је то могуће, у име својих сапутника. Потписивањем пуномоћи или обрасца о уступању, Клијент гарантује да је овлашћен и да има законску способност да потпише у своје име и, ако је примењиво, у име својих малолетних сапутника.

2.3 Ако Клијент прими било какву директну уплату или било какву другу надокнаду од дотичне авио-компаније након закључивања Уговора, Клијент је дужан да без одлагања обавести Secretclaims о томе. Такве исплате сматрају се Надокнадом за лет и дају компанији Secretclaims право на надокнаду штете.

2.4. На питања која нису обухваћена овим Условима и одредбама примењује се важеће мађарско законодавство о ПТК-у.

3. Уговор

3.1. Након попуњавања свих поља на страници "Калкулатор надокнаде", прихватања Услова и одредби и Политике приватности и слањем обрасца у наш систем, Клијент даје правно обавезујућу понуду за закључење уговора са компанијом Secretclaims. Уговор ће постојати само ако Secretclaims прихвати да постигне наплату потраживања Клијента.

3.2. Клијент гарантује да Потраживање није додељено трећем лицу и да није покренут никакав правни спор или да се исти не очекује између Клијента и авио-компаније у истој ствари. Након потписивања пуномоћја, Клијент се слаже да неће ангажовати друге стране за наплату потраживања нити да ће доделити потраживање било коме осим компанији Secretclaims. Сви постојећи ангажмани или уступања, ако постоје, морају се отказати пре потписивања пуномоћи.

3.3. Уговор се раскида када:

3.3.1. авио-компанија у целости исплати надокнаду компанији Secretclaims, а договорени део надокнаде буде пребачен Клијенту након одбитка свих важећих накнада,

3.3.2. авио-компанија у целости исплати надокнаду Клијенту, а Клијент компанији Secretclaims плати Провизију за компанију Secretclaims, или

3.3.3. Компанија Secretclaims утврди да потраживање не може да се наплати након детаљне анализе случаја и обавештавања Клијента да такво потраживање неће бити наплаћено.

3.4. Клијент прихвата да компанија Secretclaims има право избора да ли да прихвати било какву понуду за нагодбу.

3.5. Клијент је одговоран за тачност информација које се дају у случају потраживања пријављених у име треће стране.

3.6. Одговорност компаније Secretclaims је искључена ако је Клијент пружио неистините, нетачне или непотпуне податке, посебно ако су информације треће стране пружене без пристанка треће стране.

3.7. Клијент је одговоран за последица настале због нетачних, лажних, непотпуних или погрешних података.

3.8. Secretclaims задржава право да потпуно или делимично обустави пружање услуге.

4. Услуге

4.1. Secretclaims води рачуна о успешном прибављању надокнаде за авио- путнике на основу европске Уредбе 261/2004.

4.2. Да би обезбедили надокнаду од авио-компаније, Secretclaims ће користити информације из база података о летовима и покушати да постигне договор са авио-компанијом изван суднице. Ако напори компаније Secretclaims да прибави надокнаду за Клијента остану неуспешни, Secretclaims може препоручити Клијенту да ангажује адвоката за уговорно право који би могао наплатити надокнаду.

4.3. Висина надокнаде израчуната помоћу мрежног калкулатора на Secretclaims није правно обавезујућа понуда за уговор. Цена услуга компаније Secretclaims одузима се од износа надокнаде коју је авио-компанија платила у случају успешне наплате потраживања.

4.4. Да би успешно наплатила потраживање, компанији Secretclaims је потребна потписана пуномоћ Клијента која је уједно и Уступање потраживања, коју Клијент може да пошаље компанији Secretclaims путем веб обрасца, е-поште или поште.

4.5. У случају нетачних информација и преварног понашања, као што је стављање неважећег или фалсификованог потписа, Secretclaims задржава право да одмах раскине Уговор и без претходне најаве. Ако се Уговор раскине у складу са овим ставом, Клијент неће имати право на обештећење било које врсте.

5. Плаћање и провизија

5.1. Компанија Secretclaims добија провизију само ако се потраживање успешно наплати. У случају да нема надокнаде за Клијента, Клијент није дужан да плати за напоре и услуге компаније Secretclaims.

5.2. Провизија заснована на успеху Secretclaims износи 25% (са ПДВ-ом) што је одбитно од укупног износа накнаде коју је доделио авио-превозник. У случајевима када је Клијента независни партнер упутио на Secretclaims , цена може да се разликује како је наведено у Условима и одредбама партнера.

5.3. У случају судског поступка у којем је одлучено да Клијент треба да добије само део надокнаде, Secretclaims одузима само своју провизију од овог износа, а не од целог износа који је тражен пред судом.

5.4. Компанија Secretclaims је дужна да део надокнаде примљене од авио-компаније пренесе Клијенту у року од 14 радних дана од дана пријема информације о банковном рачуну од Клијента.

5.5. Клијент је дужан да подели банковне податке са Secretclaims, тако да трансакција може бити извршена. Сва плаћања се шаљу у еврима или у валути у којој је компанија Secretclaims примила уплату. Компанији Secretclaims је дозвољено да од примљене надокнаде одузме трошак трансакције поред провизије засноване на успеху.

5.6. Уколико Клијент прими надокнаду у целости, Клијент је дужан да без одлагања пренесе провизију компанији Secretclaims. Уколико Клијент прими било какву директну уплату или било какву другу надокнаду од авио-компаније након закључивања Уговора, Клијент је дужан да без одлагања обавести компанију Secretclaims.

5.7. Ако је Клијент пријавио потраживање у име појединаца који нису Клијент, тада ће компанија Secretclaims претпоставити да Клијент има неопозиву дозволу од појединаца да прими исплате надокнада у њихово име.

5.8. Компанија Secretclaims има право да задржи пун износ надокнаде примљене од авио-компаније ако је Клијент недоступан преко пружених контаката или ако Клијент не одговори или ако Клијент не пружи податке за пренос. Надокнада која није преузета постаје власништво компаније Secretclaims после 180 дана од дана плаћања авио-компаније.

5.9. Компанија Secretclaims не сноси одговорност за грешке због погрешног банковног рачуна који је дао Клијент. Компанија Secretclaims неће бити одговорна за било какве радње због таквих грешака.

5.10. Ако Авио-компанија надокнади потраживање по уговору са додатним трошковима, укупан износ додатних трошкова постаје власништво компаније Secretclaims.

6. Права и обавезе Клијента

6.1. Клијент има право да посећује странице на вебсајту компанијеSecretclaims и даје понуде за закључивање уговора са Secretclaims.

6.2. Клијент има право да путем свог корисничког профила на вебсајту прима информације о статусу свог потраживања.

6.3. Клијент сноси пуну одговорност за заштиту свог корисничког имена и лозинке од трећих лица. Клијент је одговоран да одмах обавести Secretclaims уколико дође до кршења његове приватности на вебсајту како би компанија Secretclaims предузела све потребне мере за обезбеђивање налога.

6.4. Клијент је дужан да помогне у наплати потраживања радњама као што су достављање његових/њених података о летовима, картама, информација о резервацији компанији Secretclaims. Клијент је дужан да проследи сваки релевантан податак који може утицати на његово потраживање. Клијент је дужан да одмах обавести компанију Secretclaims уколико авио-компанија покуша директно да га контактира или му пошаље ваучер као облик надокнаде.

6.5. Након закључивања уговора са компанијом Secretclaims, Клијент је дужан да не користи услуге других компанија или агената који нуде исте услуге као и Secretclaims. Клијент је дужан да не предузима никакве даље појединачне радње против авио-компаније. Ако Клијент жели да предузме такву радњу, то је могуће само уз писмено одобрење компаније Secretclaims.

7. Права и обавезе компаније Secretclaims

7.1. Secretclaims има право да одбије да закључи Уговор са Клијентом који је упутио захтев компанији Secretclaims.

7.2. Компанија Secretclaims задржава право да у било ком тренутку измени Услове и одредбе и Политику приватности. Secretclaims има обавезу да обавештава све Клијенте и кориснике о променама тако што ће информације о промени објављивати на видљивом месту на вебсајту и Клијентима дати 30 дана да се информишу о променама.

7.3. Secretclaims задржава право да корисницима ограничи приступ вебсајту, као и да измени или укине неке од својих услуга.

7.4. Secretclaims задржава право да прекине пружање својих услуга Клијенту уколико Клијент прекрши његове обавезе утврђене у одељку 6. Услова и одредби.

8. Право потрошача на опозив и политику отказивања

8.1. Сваки Клијент који је закључио уговор са компанијом Secretclaims има право на опозив услуга без потребе да наводи било који разлог у року од 14 дана од закључења уговора. Повлачење се може послати компанији Secretclaims у било ком писаном облику (писмо, е-пошта) и не мора бити званично.

8.2. Клијент нема право да раскине уговор ако је уговор у потпуности или делимично реализован.

8.3. У случају да Клијент жели да опозове услуге компаније Secretclaims након рока од 14 дана, накнада за одустајање од 60 евра (са ПДВ-ом) наплаћује се за надокнаду трошкова.

9. Завршне одредбе

9.1. Одредбе и услови су регулисани мађарским правом, а у свим случајевима се примењује надлежност суда у Будимпешти.

9.2 Ако било која одредба ових Услова буде или постане неважећа, незаконита или неизвршива, то ни на који начин неће утицати на ваљаност преосталих одредаба.

9.3 Права и обавезе које се у потпуности или делимично односе на било које пријављено потраживање могу без ограничења бити пренета на било које лице или треће лице од стране компаније Secretclaims.

9.4. Верзија ових Услова на енглеском језику има предност у случају недоследности са верзијом на било ком другом језику.

9.5. Правила за поступање са личним подацима дефинисана су у Политици приватности.

Последња промена: 01.12.2018